AVG Privacy verklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke personen

Verantwoordelijk voor deze website in het kader van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO)

Co-Thinkers in Change
Smets&Vroegop

Désirée Vroegop
Auf dem Hilkenrath 11
52385 Nideggen
+31655327911
vroegop@co-thinkers.com

Heike Smets
Burgplatz 6
52372 Kreuzau
+49 2422/500553
smets@co-thinkers.com

www.co-thinkers.com
www.co-thinkers.org

II. Algemene informatie over gegevensverwerking 

II-1. De omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij willen onze gebruikers een functionele en comfortabele website bieden. We houden rekening met de bezorgdheid over de gegevensbescherming. Wij verwerken uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de functionaliteit van de website en u als gebruiker daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Wij maken alleen uitzonderingen als het voor u technisch niet mogelijk is om vooraf toestemming te geven voor de verwerking van de benodigde gegevens – bijvoorbeeld wanneer u de website voor het eerst bezoekt. De wettelijke voorschriften staan deze procedure toe in de beschreven gevallen.

In het volgende leggen we uit

– de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (zie punt 2), en

– de regels voor het wissen en opslaan van gegevens (zie paragraaf 3).

II-2. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a) tot en met d), en artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening van de EU inzake de bescherming van persoonsgegevens (DSGVO).

Dit betreft in detail

 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokkene: artikel 6, lid 1, onder a);
 • In geval van verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene: artikel 6, lid 1, onder b), van de FADP; dit geldt ook voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • In geval van verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant: Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO;
 • Wanneer vitale belangen van de betrokkene (of van een andere natuurlijke persoon) de verwerking van persoonsgegevens vereisen: 6(1)(d);
 • In het geval van een verwerking die noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde partij te waarborgen en waarbij de belangen; fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerstgenoemde belang: Art. 6, lid 1, lit. f.

II-3. Wissen en opslaan van gegevens

Als het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, worden de verzamelde persoonsgegevens gewist of geblokkeerd. Ze mogen echter wel worden opgeslagen als dit is voorzien en noodzakelijk is volgens wettelijke voorschriften, wetten of andere regels waaraan wij als aanbieder van deze website zijn onderworpen. Voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst kan het ook nodig zijn dat gegevens na het verstrijken van een opslagtermijn worden bewaard.

III. De gegevensverwerking op onze website in detail

In de volgende paragrafen leggen we de verschillende manieren waarop we uw gegevens gebruiken uit

 • Aard en omvang van de verwerking;
 • zijn rechtsgrondslag;
 • hun doel;
 • de duur van de opslag;
 • evenals uw bezwaar en verwijderingsopties.

We leggen dit uit voor de technologieën die op onze website worden gebruikt om gebruikersgegevens te verwerken, namelijk

 • Logbestanden (IV.1);
 • Cookies (IV.2);
 • Contactformulier en e-mail (IV.3);
 • Webanalyse (IV.4.).

IV-1. Gegevensverwerking in het kader van het ter beschikking stellen

van de website en het aanmaken van logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, registreert ons systeem automatisch bepaalde gegevens en informatie.

Deze zijn:

 • Informatie over het type browser en de versie die u gebruikt;
 • Uw besturingssysteem;
 • Uw internetprovider;
 • Uw IP-adres;
 • De datum en het tijdstip van uw toegang;
 • Sites van waaruit uw systeem onze website bereikt;
 • Websites die voor u toegankelijk zijn via onze website.

De meeste van deze gegevens worden door ons systeem ook opgeslagen in zogenaamde logfiles. (Voor uw IP-adres en andere gegevens die een opdracht aan u mogelijk maken, zie de paragraaf “Doel” hieronder). De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Doel: Het ophalen en tijdelijk opslaan van het IP-adres voor de duur van de sessie is technisch noodzakelijk om de website op uw computer te kunnen afleveren.

Duur van de opslag: De gegevens die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de website worden gewist wanneer u de betreffende sessie beëindigt.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering: Aangezien het voor de functie en het gebruik van de website noodzakelijk is om de bovengenoemde gegevens vast te leggen en tijdelijk op te slaan, heeft u hier geen mogelijkheid tot bezwaar. Als u niet wilt dat de gegevens worden verzameld en tijdelijk worden opgeslagen, kunt u de website niet gebruiken.

IV-2. Gebruik van cookies

We gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies en cookies die de functie van ons aanbod mogelijk maken – bijvoorbeeld voor uw taalinstellingen. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Ze bevatten een reeks tekens waarmee uw browser de volgende keer dat u onze site bezoekt, duidelijk kan worden geïdentificeerd. Uw taalinstellingen worden bijvoorbeeld opgeslagen en verzonden.

Rechtsgrondslag: voor zover het technisch noodzakelijke cookies betreft, artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van cookies (na uw voorafgaande toestemming), art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

Doel: Wij maken het gebruik van onze website mogelijk of vereenvoudigen dit door middel van technisch noodzakelijke en functionele cookies. Wij maken geen gebruikersprofielen aan met de opgeslagen gegevens.

Andere cookies zijn technisch gezien niet noodzakelijk, maar staan bepaalde functies van onze website toe. Wij gebruiken technisch niet noodzakelijke cookies alleen na uw voorafgaande toestemming. In dit geval moeten we ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens rechtvaardigen, dat gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering: Cookies worden op uw eigen computer opgeslagen. U heeft dus ook na uw toestemming voor het plaatsen van cookies de volledige controle en kunt deze te allen tijde verwijderen.

IV-3. Contactformulier en e-mail contact

Als u ons contactformulier gebruikt, worden de gegevens die u daar invult aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Uw e-mailadres;
 • Datum en tijdstip van registratie;
 • De inhoud van het bericht (inclusief namen en andere persoonlijke informatie);
 • Uw IP-adres.

Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacy beleid.

U kunt ook contact met ons opnemen via ons e-mailadres. In dit geval slaan we ook de persoonlijke gegevens op die u ons met de e-mail stuurt.

Wij geven de gegevens uit het e-mailverkeer – hetzij via het contactformulier, hetzij via de e-mailadressen – niet door aan derden.

Wettelijke basis: bij gebruik van het contactformulier en met uw toestemming Art. 6 lid 1 lit. DSGVO. Als u onze e-mailadressen gebruikt, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO de wettelijke basis. Indien het gaat om het sluiten van een overeenkomst is artikel 6 lid 1 lit. b DSGVO tevens de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.

Doel: Het doel is alleen om het contact te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook een legitiem belang bij de verwerking van uw gegevens. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van ons informatietechnologiesysteem te waarborgen.

Duur van de opslag: Wij verwijderen de tijdens de verzending van het formulier verzamelde persoonsgegevens uiterlijk na zeven dagen. Wij verwijderen inhoud en andere gegevens uit de correspondentie met u wanneer de betreffende kwestie is opgehelderd.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering: U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Om bezwaar te maken, stuurt u ons gewoon een e-mail of neemt u op een andere manier contact met ons op, waarbij u aangeeft dat u niet langer wenst dat wij uw persoonlijke gegevens uit e-mailcorrespondentie gebruiken. Al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons worden dan gewist.

In principe kunt u al bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens als u per e-mail contact met ons opneemt. In het geval van een globaal bezwaar is het ons echter niet toegestaan uw e-mailadres op voorhand te gebruiken, zodat wij u in dit geval niet kunnen antwoorden.

V. Rechten van de betrokkene

U heeft volgens de DSGVO de volgende rechten jegens ons als gebruiker in verband met het gebruik van uw gegevens.

V-1. Recht op informatie

U kunt informatie opvragen over de vraag of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, moeten we u op verzoek verder informeren:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • De (andere) ontvangers van uw persoonsgegevens;
 • De geplande opslagperioden of de criteria daarvoor;
 • Uw recht op correctie of verwijdering van gegevens en het beperken van hun verwerking en over uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Uw recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie;
 • Als we gegevens over u zouden verkrijgen uit andere bronnen, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (volgens artikel 22, lid 1 en 4, van de DSGVO). In dit geval zouden we u ook hebben geïnformeerd over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u;
 • Een overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land als dat land passende garanties geeft in overeenstemming met artikel 46 DSGVO.

V-2. Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en/of aan te vullen. Wij zijn verplicht een dergelijke correctie onverwijld door te voeren.

V-3. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de periode waarin de juistheid van de gegevens wordt geverifieerd);
 • Als de verwerking van uw gegevens door ons onrechtmatig is, maar u weigert de verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
 • Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor ons, maar u ze toch nodig heeft om te kunnen bezwaar te maken, of zich te verdedigen tegen juridische claims
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, maar nog niet is vastgesteld of gerechtvaardigde redenen van onze kant opwegen tegen de verwerking.

Indien de verwerking van uw gegevens is beperkt, kunnen wij deze, indien nodig, blijven opslaan, maar anders alleen verwerken met uw toestemming of om een van de volgende aanvullende redenen:

 • Bezwaar, of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • Motivering van een belangrijk algemeen belang van de EU of een lidstaat.

Mocht de beperking worden opgeheven, dan zullen wij u daarvan vooraf op de hoogte stellen.

V-4. Recht op verwijdering

Om de volgende redenen kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten verwijderen:

 • Als de door u verstrekte gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Indien u de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, heeft ingetrokken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, mits er geen gegronde redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO;
 • Als we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
 • Indien het nodig is uw persoonsgegevens te verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of het nationale recht;
 • Indien de gegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

In al deze gevallen zijn we verplicht om onmiddellijk aan uw verzoek te voldoen.

Voor zover wij gegevens over u aan derden ter beschikking hebben gesteld en verplicht zijn deze te verwijderen in overeenstemming met art. 17 lid 1 DSGVO, zullen wij passende maatregelen nemen, inclusief, indien nodig, maatregelen van technische aard, om degenen die uw gegevens verwerken, anders dan wij, op de hoogte te stellen van uw verzoek om alle links naar deze gegevens en alle kopieën of replicaties van de gegevens te verwijderen.

Er zijn uitzonderingen op uw recht om verwijdering te vragen. De verwerking van uw gegevens kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn

 • Betreffende de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om te voldoen aan een verplichting uit hoofde van de EU- of nationale wetgeving die de verwerking van de gegevens vereist;
 • Een taak te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend;
 • Ook om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;
 • En voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 DSGVO, mits uw recht op verwijdering de verwezenlijking van deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig schaadt;
 • En ook voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

V-5. Recht op informatie

Indien u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens tegen ons heeft doen gelden, moeten wij alle personen aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, op de hoogte stellen van hun correctie, verwijdering of beperking van hun verwerking, voor zover dit met redelijke inspanning mogelijk is. U heeft het recht om door ons op de hoogte te worden gesteld van de ontvangers van de gegevens die op u betrekking hebben.

V-6. Recht op gegevensoverdracht

Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming conform Art. 6 lid 1 lit. DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. DSGVO of een overeenkomst conform Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en deze verwerking plaatsvindt volgens geautomatiseerde procedures, heeft u het recht om de gegevens die u ons verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. De gegevens moeten op uw verzoek ook ongehinderd aan derden worden doorgegeven. Indien u dit wenst, moet dit ook rechtstreeks van ons aan deze derden gebeuren, voor zover dit technisch mogelijk is en de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is toevertrouwd.

V-7. Recht van bezwaar

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f van de FADP; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die het waard zijn om beschermd te worden en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

V-8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring

op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U kunt uw toestemmingsverklaring(en) aan ons te allen tijde intrekken op grond van de wet op de gegevensbescherming. De rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens tot aan het moment van herroeping blijft onaangetast.

V-9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen

met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 • Noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon;
 • Is toegestaan door de wetgeving van de EU of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of;
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Voor zover het gaat om het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of de beslissing is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Dit omvat in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon door ons te verkrijgen, ons eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten.

V-10. Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

Indien u een klacht indient bij een toezichthoudende autoriteit, wordt u door die autoriteit op de hoogte gebracht van de status en de resultaten van uw klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel.